Πάρε-Δώσε

Ιστοχώρος ποικίλης ύλης
Ελληνική σημαία
Κοινοποίηση στο Google+

Ο βουλευτής στην ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα

  22/01/2012 | 433 εμφανίσεις | Σχολιασμός

Το επί Τουρκίας αρματωλίκι, έτεκε γνήσιον τέκνον το βουλευτικόν αξίωμα. Οι μόνοι αληθώς ελεύθεροι και μακάριοι πολίται της Ελλάδος, είναι οι βουλευταί.

Είναι αυτό τούτο δικτάτορες· έχουσι το δεσμείν και λύειν και πρώτος αυτών υπήκοος είναι ο βασιλεύς Γεώργιος. Η κυβέρνησις δεν περιποιείται μόνον και θωπεύει αυτούς, αλλά είναι η ευτελής θεράπαινα πάσης αυτών αθεμίτου βουλής και πράξεως. Εάν φανή δυστροπούσα, ανατρέπουσι τους λέβητας και τότε η μετ' αυτήν καθίσταται χειροηθεστέρα.

Πόσοι ψηφίζουσι κατά συνείδησιν; Πέντε ή δέκα· οι δε λοιποί; Κατά τας δωρεάς, ας προέχει η εξουσία, ή κατά τας ελπίδας, ας η αντιπολίτευσις. Εις ουδέν χρηματιστήριον της Ευρώπης πιστεύωμεν να γίνονται τόσαι δοσοληψίαι, όσαι εν τω αχυρώνι εκείνω όστις εν Αθήναις καλείται Βουλευτήριον. Πρέπει να χορτάσωσι πάντες· οι συγγενείς πάντες, ει δυνατόν, οι ψηφοφόροι εκάστου βουλευτού.

Ιδού λοιπόν ο προϋπολογισμός του κράτους και τα δημόσια υπουργήματα· φάγατε και ευφρανθήτε. Πάσαι αι επαρχιακαί θέσεις, πρέπει να περιέλθωσι αναποφεύκτως εις τους οπαδούς της θριαμβευσάσης φατρία· γενική λοιπόν προγραφή των αντιφρονούντων. Δυστυχείς ούτοι! Ου μόνο εκβάλλονται εκ των θέσεων, αλλά και φορολογούνται αδίκως και φυλακίζονται και απάγονται ως νεοσύλλεκτοι και φιλοξενούσι, κατ' εξαιρετικήν χάριν, τα μεταβατικά και το φοβερώτερο πάντων, δεν ευρίσκουσι δικαιοσύνην ενώπιον των δικαστηρίων.

Πάσαι αι αρχαί, υπακούουσιν αμέσως ή εμμέσως, εις τα νεύματα του βουλευτού. Εάν προχωρήση τις αναζητών την πηγήν πάσης επαρχιακής ελεεινότητος, θα φτάση αναποφεύκτως εις το Βουλευτήριον.

Τις προστατεύει τον ληστήν, τον έχοντα ισχυρούς συγγενείς, ή δυνάμενον δι' αιματηρών επεισοδίων απειλών, να επιβάλη θέλησιν εις τους εκλογείς; Ο βουλευτής.

Τις σώζει τον επί φόνω ή κλοπή δικαζόμενον; Ο βουλευτής.

Τις απονέμει αυτώ βασιλικήν χάριν; Ο βουλευτής.

Τις παρέχειν άσυλον εις τον φυγόδικον, ή εις τον λαθρέμπορον; Ο βουλευτής.

Τις απαλλάσει της τιμωρίας, τον καταχραστήν υπάλληλον; Ο βουλευτής.

Τις τηρεί εις την θέσιν του τον αξιωματικόν, ον ο προϊστάμενος αυτού καταγγέλλει ως συνεννοούμενον μετά τον ληστών; Ο βουλευτής.

Τις παρακωλύει την ιεραρχίαν της υπηρεσίας, την πειθαρχίαν του στρατού, το αδέκαστον της δικαιοσύνης; Ο βουλευτής.

Όπου υπάρχει σαπρότης τις, φαίνεται ο οδούς του ζωυφίου τούτου. Και όμως! Οι άνθρωποι εκστρατεύουσι κατά των ακρίδων! Εάν εξετάση τις, διά του μικροσκοπίου, τας λεγόμενας επιρροάς της Ελλάδος, θα φρίξη επί τω ειδεχθεί θεάματι. Μακάριοι οι μη έχοντες επιρροήν! Μακάριοι οι βιούντες λεληθότως! Ό,τι παρ' άλλοις είναι τιμαλφές κειμήλιον, εν Ελλάδι είναι λύθρον αίματος και δακρύων...

Πηγή: «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη», ΟΕΔΒ 1990 (Αναστάσιος Βυζάντιος - «Έργα» [1893, σελ. 110-111])


Creative Commons License

Print Friendly, PDF & Email

Κώδικας ενσωμάτωσης σε ιστοσελίδα:

Κώδικας ενσωμάτωσης σε φόρουμ:

Κοινοποίηση:


Σχετικά θέματα:
 • Αντιδημοκράτης (Κωνσταντίνος Πλεύρης)
 • Ο παρεξηγημένος «Μαυρογιαλούρος» κι ο αφανής «Γκρούεζας»
 • Το παράπονο ενός νεκροθάπτου (Εμμανουήλ Ροΐδης)
 • Περί επαγγελματιών κι επαγγελματισμού
 • Μικρά και τριανταφυλλένια (4)


 • Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων


  Πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπ' όψιν ότι:
  • Δεν επιτρέπονται τα Greeklish (Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες).
  • Το σχόλιό σας θα πρέπει να είναι σχετικό με το θέμα.
  • Δεν επιτρέπονται οι προσωπικοί προσβλητικοί χαρακτηρισμοί.
  • Χρήση πολλαπλών λογαριασμών και ψευδώνυμων, που έχουν ως σκοπό να οδηγήσουν στην παραπλάνηση των συνομιλητών, δεν είναι κάτι το αποδεκτό.
  • Σχολιασμός με συνεχή παράθεση έτοιμων μεγάλων κειμένων («σεντόνια») άλλων ιστοσελίδων και καταιγισμό εξωτερικών συνδέσμων, δεν βοηθά στην ομαλή εξέλιξη της συζήτησης.
  Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής, ή τροποποίησης σχολίων, που αντιβαίνουν στο περιεχόμενό τους, χωρίς καμμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς καμμία υποχρέωση παροχής περαιτέρω εξήγησης ή διευκρίνισης. Επιπλέον, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από τις συζητήσεις, των σχολιαστών που υποτροπιάζουν.


  ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο σχολιασμός από απλούς επισκέπτες, για διαχειριστικούς λόγους, κατά περιόδους απενεργοποιείται (ακόμη και χωρίς προειδοποίηση). Συνιστάται λοιπόν ιδιαίτερα, να σχολιάζετε αφού προηγουμένως έχετε συνδεθεί μέσω κάποιας από τις διαθέσιμες υπηρεσίες (Disqus [προτείνεται], Facebook, Twitter, Google). Έτσι, θα έχετε καλύτερο έλεγχο επί των σχολίων σας.  Μορφοποίηση κειμένου


  Μπορείτε να μορφοποιήσετε το σχόλιό σας, χρησιμοποιώντας τις εξής ετικέτες (tags):
  • Έντονα: <b>Το κείμενό σας εδώ.</b>
  • Πλάγια: <i>Το κείμενό σας εδώ.</i>
  • Υπογράμμιση: <u>Το κείμενό σας εδώ.</u>
  • Διαγράμμιση: <s>Το κείμενό σας εδώ.</s>
  • «Παράθεση»: <blockquote>Το κείμενό σας εδώ.</blockquote>
  • Σύνδεσμος: <a href="Ο σύνδεσμος εδώ." target="_blank">Η περιγραφή του συνδέσμου εδώ.</a>
  • Για να εμφανίσετε κάποια εικόνα ή βίντεο στο σχόλιό σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να επικολλήσετε τον σύνδεσμο του αρχείου. Εάν θέλετε να ανεβάσετε κάποια εικόνα (όχι βίντεο) από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή που υπάρχει στο πεδίο σχολιασμού.